سیل در ایران

عناوین مهمترین خبر ها در این باره :

۱۹ کشته و ۱۰۵ مصدوم در سیل شیراز

آسیب دیدن ١۵٠ خودرو در سیل شیراز/سیل حاصل ۱۰دقیقه بارندگی بود

وضعیت نیمه‌بحرانی جاده‌های کشور/ شرایط جوی برای سفر مناسب نیست

سیل در گلستان و مازندران

ادامه دارد …