اصطلاح ” از شیر مرغ تا جون آدمیزاد ” در زبان انگلیسی

از شیر مرغ تا جون آدمیزاد
Everything but the kitchen sink یا everything from soup to nuts یا Everything from A to Z

معنای انگلیسی :
Mean: everything imaginable, almost everything one can think of.

مثال :

من توی کیفم همه چی دارم از سوپ تا انواع مغز خوراکی ( من توی کیفم هر چی که فکرشو بکنی، دارم . از شیر مرغ تا جون آدمیزاد )
۱-I have everything from soup to nuts in my briefcase.

خانم جئوک تقریبا همه ی وسایل خونشو بجز سینک آشپزخونش رو برای یک روز پیاده روی با خودش ورداشته کیفش حدودا ۱۰ کیلو وزنشه ! (خانم جئوک هر چی که فکرشو بکنی برای یک روز پیاده روی همراه خودش آورده ! از شیر مرغ تا جون آدمیزاد)
۲-Mrs. GeoK packs just about everything but the kitchen sink for a day hike. Her pack usually weighs in at about 10 kg (22 lbs)!( see the picture!)

سایت آمازون از الف تا ی رو توی سایتش ارائه میکنه ( سایت آمازون توی سایتش هر چی که فکرشو بکنی ، داره . از شیر مرغ تا جون آدمیزاد )
۳-Amazon.com :offering everything from A to Z !

همچنین‌ چند اصطلاح دیگر نیز وجود دارد .
There is another idiom, too.

“Everything under the sun”:-!هر چیزی که فکرشو بکنی

ما در مورد هر چیزی که فکرشو بکنی صحبت کردیم .
۱-We talked about everything under the sun.

من هر چیزی که فکرشو بکنی برای پاک کردن این لکه امتحان کردم ولی هنوز نمیتونم پاکش کنم !
۲-I’ve tried everything under the sun on this stain, but I just can’t get rid of it.

Usage notes: often every something under the sun :

او بنظر میرسد در مورد هر چیزی که فکرشو بکنی نظر و عقیده داره .
Example: She seems to have an opinion on every subject under the sun.

منبع : chimigan.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *