همه چیز درباره گرایشات جنسی

 null

:: واژه نامه

هویت جنـ ـسی :
انگلیسی : Gender Identitie
درک و احساس شخصی فرد در مورد اینکه فرد خود را زن یا مرد یا جنس دیگری بداند.

ترا جنسـ ـی :
انگلیسی : Trans s exual
فردی که هویت جنسـ‌ ـی او با جنـ ـسیتی که از سوی دیگران با آن جنـ ـسیت شناخته می شود (معمولا بر اساس ظاهر بدن و اندام های جنسـ ـی) مطابقت نداشته باشد.
وضعیت های هویت جنـ ـسی به دو حالت تقسیم می شود . ۱- افرادی که ظاهر بدن و اندام جنسـ ـی زنانه دارند اما هویت جنـ ـسی مردانه ۲- افرادی که ظاهر بدن و اندام جـ‌ ـنسی مردانه دارند اما هویت جنسـ ـی زنانه

گرایش جنـ ـسی :
انگلیسی : S exual Orientation گرایش جنـ ـسی روال پایداری از کشش های احساسی، رمانتیک و جنسـ ـی به مرد، زن یا هر دو جنس است. گرایش جنـ‌ ـسی همچنین اشاره دارد به درک فرد از هویت خود بر اساس این کشش ها و رفتار های مرتبط با آن و عضویت در جامعه ای از افراد که کشش های مشابه دارند. گرایش جنسـ ـی یک طیف پیوسته است که در میان گرایش تنها به هـ‌ ـمجنس تا گرایش تنها به جنس مخالف قرار می گیرد. این طیف پیوسته گرایش جنسـ‌ ـی به سه دسته تقسیم می شود: همـ ـجنس گرا، دو جنس گرا، دگر جنس گرا.

طیف پیوسته گرایش جنـ‌ ـسی :

۱-گرایش تنها به همـ ـجنس
۲- گرایش به هـ‌ ـمجنس و جنس مخالف
۳- گرایش تنها به جنس مخالف

۱-۱همجنـس گرایی :
انگلیسی : Homose xuality
داشتن کشش احساسی، رمانتیک و جنـ ـسی به افراد همجنس

۱-۲همـجنس گرا :
انگلیسی : Homos exual
فردی که کشش احساسی، رمانتیک و جنـ ـسی او تنها یا بیشتر به افراد همجنس است

۲-۱دو جنس گرایی :
انگلیسی : Bis exuality
داشتن کشش احساسی، رمانتیک و جنـ‌ ـسی به افراد همجنس و جنس مخالف

۲-۲ دو جنس گرا :
انگلیسی : Bise xual
فردی که کشش احساسی، رمانتیک و جنسـ ـی او هم به افراد همجنس است هم به جنس مخالف

۳-۱دگر جنس گرایی :
انگلیسی : Hetrose xuality
داشتن کشش احساسی، رمانتیک و جـ‌ـنـ ـسی به افراد جنس مخالف

۳-۲دگر جنس گرا :
انگلیسی : Hetros exual
فردی که کشش احساسی، رمانتیک و جنسـ ـی او تنها یا بیشتر به افراد جنس مخالف است.

رفتار جنسـ‌ ـی :
انگلیسی : S exual Behavior
روش هایی که انسان احساس شهوت خود را ابراز و تجربه می کند، برانگیختگی جـ ـنسی و رابطه جنـ ـسی همچنین انجام رفتار هایی برای برانگیخته کردن جنسـ ـی فرد دیگر رفتار های جنسـ ـی هستند.

همجـ ـنس گـ ـرایی

:: تعریف
همجنـ ـس گـ ـرایی گرایش جنـ ـسی و عـ‌ ـاشقانه (ر مانتیک) نسبت به افراد همجنس و نداشتن این گرایش ها در حدی که برانگیزنده برای ایجاد رابطه باشد به جنس مخالف است. افراد همجنس برای هـ‌ ـمجنـ ـس گـ ـرایان جذابیت جنسـ ـی و عاشـ ـقانه (رمانتیک) دارند، در مقابل داشتن رابطه جنسـ ـی و عاشـ ـقانه (ر مانتیک) با جنس مخالف برای آنها لذت بخش نیست.

les bian برای یک زن هـ ـمجنس گـ ـرا، بدن، رفتار و سایر خصوصیات زنان به عنوان شریک جنسـ ـی و عاطفی جذاب و لذت بخش است در حالی که مردان و خصوصیات مردان برای یک زن همجـ ـنس گـ ـرا جذابیت جنسـ ـی و رمانتیک ندارند.
ga y برای یک مرد همـ‌ ـجنس گـ ـرا، بدن، رفتار و سایر خصوصیات مردان به عنوان شریک جـ ـنسی و عاطفی جذاب و لذت بخش است در حالی که زنان و خصوصیات زنان برای یک مرد هـ ـمجنس گـ ـرا جذابیت جنـ ـسی و رمانتیک ندارند.

پرسش و پاسخ در مورد همـ ـجنسـ ـگرایی

:: جنسـ ـیت چیست ؟
جنـ ـسیت را میتوان به سه جزء تقسیم کرد :
۱- جنسـ‌ ـیت بیولوژیکی (زیست شناختی) / ظاهر نر یا ماده : S e x
۲- هویت جنـ ـسی / احساس روانی زن یا مرد بودن : S exual Identity
۳- تمایل یا گرایش جنـ ـسی : S exual Orientation

:: جنـ ـسیت بیولوژیکی
اشاره به جنـ ـسیت زیست شناختی انسان دارد که میتواند سه نوع «نر»، «ماده» و «خنثی / hermaphrodite» باشد . جنست زیست شناختی هنگام تولد نوزاد قابل تشخیص است .

:: هویت جنسـ ـی
جنـ ـسیتی است که فرد خود را با آن میشناسد برای مثال فرد خود را زن یا مرد درمی یابد ، در اکثر افراد هویت جنسـ ـی با جـ ـنسیت بیولوژیکی تطابق دارد ولی گاهی میان جنسـ‌ ـیت بیولوژیکی و هویت جـ ـنسی تطابق وجود ندارد که در این مورد شخص از نظر ظاهری به یک جنس گماشه شده ولی هویت جنس دیگری را داراست یا از نقش جنـ ـسیتی که جامعه اش برای او تجویز کرده پیروی نمیکند که این افراد Transs exual (ترا جنسـ ـیتی) نامیده میشوند. قبلا اشاره شد که سه نوع جـ‌ ـنسیت بیولوژیکی وجود دارد اما شناختی که افراد از هویت جنـ ـسی خود دارند بسیار متنوع است ، دو هویت اصلی که هویت زنانه و مردانه است بسیار شناخته شده هستند ولی در این میان بعضی افراد شناخت دیگری از هویت جنـ ـسی خود دارند که نه هویت زنانه است و نه مردانه و گاهی تمام این هویت ها را با نام جنس سوم میشناسند .

:: گرایش جنـ ـسی
نشاندهنده جنسـ ـیتی است که فرد به آن گرایش جـ ـنسی و عاطفی دارد ، که خود به چند دسته تقسیم میشود :
– دگر جنس گرایی ، Heterose xuality : گرایش به جنس مخالف
– همـ ـجنسگـ ـرایی ، Homos exuality : گرایش به همجنس (همجنس زیست شناختی)
– دو جنس گرایی ، Bis exuality : گرایش به هر دو جنس
– Ase xuality : عدم گرایش جنـ ـسی
باید توجه داشت که گرایش جنسـ ـی و هویت جـ ـ‌نسی دو مفهوم جدا هستند و Transs exuality جزو این رده بندی قرار نمیگیرد

:: همجنسـ‌ ـگـ‌ ـرایی چیست ؟
همجنـ ـس گرایی نوعی گرایش جنسـ‌ ـی است که فرد کشش پایدار جـ ـنسی به افراد همجنس خود داشته باشد. در طیف پیوسته گرایش جنسـ ـی که یک سوی آن گرایش مطلق به جنس مخالف و سوی دیگر آن گرایش مطلق به جنس موافق است همجنـ ـس گرایی وضعیتی است که فرد نزدیک به سوی گرایش مطلق به همجنس قرار گرفته باشد.

:: همجنسـ ـگـ‌ ـرا کیست ؟
همجنـ ـس گرا فردی است که به صورت پایدار کشش احساسی، رمانتیک و جنـ ـسی را فقط نسبت به افراد همجنس خود داشته باشد.

:: چه چیزی فرد را همجنـ ـسگرا میکند ؟
همـ ـجنس گرا شدن در انسان پدیده ای با یک عامل نیست و برایند چندین عامل بر شکل گرفتن گرایش جـ ـنسی فرد اثر می گذارد، مهم ترین آنها زمینه ژنتیکی و شرایط محیطی جنین درون زهدان مادر است.

:: آیا هـ‌ ـمجنسـ ـگرایی یک بیماری است ؟
خیر ، سازمان های مربوط با بهداشت روانی اظهار کرده اند که هـ ـمجنسـ‌ ـگرایی یک ناهنجاری روانی نیست ، شرایط اجتماعی و نا امنی میتواند احساس سردرگمی و استرس در همجنـ ـسگرایان ایجاد کند که منجر به بالا رفتن خطر بروز بیماری های روانی در همـ ـجنسگرایان شود، صحبت کردن با دیگران در مورد اینکه چطور احساس میکنیم و پشت گرمی داشتن و مورد تائید بودن از سوی خانواده و جامعه می تواند این استرس ها را از بین میبرد. تا کنون تلاش ها نافرجام برای تغییر گرایش جنـ ـسی افراد همجـ ـنس گرا نتیجه ای جز بروز بیماری ها شدید روانی و احساس نارضایتی در طولانی مدت نداشته.

:: آیا یک همجـ‌ ـنسگرا میتواند دگرجنسگرا شود ؟
گذشته از هر گرایشی انسانها میتوانند انتخاب کنند که چطور رفتار کنند و مثلا با تقلید از رفتار دیگران شخصیتی ساختگی را نمایش دهند ولی رفتار هایی که با گرایش فرد مطابقت نداشته باشد منجر به نابسامانی شدید روانی و عدم احساس خوشبختی در زندگی خواهد شد. همـ ـجنسگرایان نمیتوانند احساسات خود را تغییر دهند و نمیتوانند دگرجنس گرا شوند ولی میتوانند خلاف گرایش خود عمل کنند که البته این کار در طولانی مدت سبب مشکلات بسیار شدید روانی می شود.

:: آیا همـ ـجنسـ ـگرایی یک جرم است ؟
هر انسان مالک بدن و زندگی شخصی خویش است ، ستاندن اختیار تصمیم گیری در مورد مسائل شخصی از انسان پایمال کردن حقوق انسانی و جنایتی است قابل مقایسه با برده داری، انصاف نیست که درستورالعمل هایی که مالکیت انسان بر زندگی شخصی خود را از او میگیرند قانون نامید و افرادی که چنین دستورالعمل های غیر سازنده و ناعادلانه ای صادر می کنند خود مجرم هستند و باید مجازات شوند. شکی نیست که پایمال کردن تعهدات اخلاقی برای زندگی مشترک ، تجاوز جنسـ ـی ، رابطه جنسـ ـی با افراد نابالغ و خشونت جنسـ ـی چه با همجنس و چه با جنس مخالف پایمال کردن حقوق انسانی و جرم است.

:: برون آیی همـ ـجنس گـ ـرایان چیست ؟
آشکار سازی هویت و احساسات واقعی فرد همـ ـجنس گـ ـرا (مثلا برای خانواده یا اطرافیان) را برون آیی می گویند، این نام گذاری از این جهت انجام شده که به دلایلی همـ ـجنس گـ ـرایان گاهی مجبور هستند خود را سانسور کنند و یک شخصیت نمایشی از خود بسازند و شخصیت اصلی خود را در درون خود مخفی کنند.

:: چرا همجـ ـنس گـ ـرایان برون آیی می کنند ؟
بازی کردن نقش یک شخصیت نمایشی برای مدت طولانی بار روانی سنگینی را بر دوش فرد خواهد داشت و زندگی فردی و اجتماعی را دچار اختلال شدید خواهد کرد از این رو همجـ ـنس گـ ـرایان گاهی حاضر می شوند برای برون آیی هزینه سنگینی پرداخت کنند.

:: مطلب مرتبط –

کانالی متفاوت با موضوع، اطلاعات مخصوص به همجنسگرایان. داستانهای عبرت آموز هزارو یک شب. عکس،دلنوشته،طنز،درسهای رنگی کلیپهای رنگین کمانی. گفتنی های تند و تلخ. :
https://t.me/verjenekhas2

https://t.me/verjenekhas3

https://t.me/Shoghee_eshgh

:: سایت دوستیابی :
https://hornet.com

:: رژه پراید چیست ؟
مطالعه ی مطلب در ویکی پدیا


اگر خدا از همجنسگرا ها بدش میاد پس چرا ماهارو انقدر خوشگل و بامزه خلق کرده و این حسو در ما گذاشته ؟

منبع :ham jens ger a.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *